"ศูนย์นวัตกรรมการออกแบบและวิจัย" เดิมชื่อ “ศูนย์บริการวิชาการ วิจัยและออกแบบ (Center of Academic Services Research and Design – CASRAD) ” ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2545 เพื่อให้บริการทางด้านวิชาการ การทำงานวิจัย และงานออกแบบสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมภายในต่อหน่วยงานภายในธรรมศาสตร์และหน่วยงานภายนอก ประกอบด้วยศูนย์นวัตกรรมย่อย 3 ศูนย์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน อันได้แก่ศึกษาวิจัย การออกแบบและวางผัง การให้คำปรึกษา รวมทังการจัดอบรม การสัมมนาทางวิชาการ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนทั่วไป การให้บริการของศูนย์ฯ มีความสมบูรณ์แบบถูกต้องตามมาตรฐานทางวิชาการ จากการประยุกต์วิทยากรที่ก้าวหน้าโดยบุคคลกรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีองค์ความรู้ใหม่ ๆ จากงานวิจัย และสามารถนำมาประยุกต์ได้อย่างบูรณาการ

ศูนย์วิจัยนวัตกรรมการออกแบบและวางผัง

1. ให้บริการสังคมทางวิชาชีพและวิชาการโดยรวม ทั้งทางด้านการออกแบบและวางผัง การวิจัย และการให้คำปรึกษาและงานอื่น ๆ แก่สังคม

2. ให้การฝึกอบรม การฝึกทักษะ การสัมมนาทางวิชาการทางสถาปัตยกรรม การออกแบบ และวางผัง รวมทั้งให้การฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้วิชาชีพและวิชาการเพื่อขออนุญาตรับและต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของสภาสถาปนิก
3. เป็นแหล่งฝึกฝนและพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติวิชาชีพทางสถาปัตยกรรมของคณาจารย์และนักศึกษา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล รวมทั้งเผยแพร่วิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับ

4. เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทางสถาปัตยกรรม และเป็นศูนย์ประสานงานด้านสารนิเทศระหว่างสถาปนิก วิศวกร มัณฑนากร นักออกแบบ ภูมิสถาปนิก นักผังเมือง และนักวิจัยต่าง ๆ

ศูนย์วิจัยนวัตกรรมการผังเมืองและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

1. ให้บริการงานวิชาการ งานศึกษาวิจัย รวมทั้งงานให้คำปรึกษาและงานอื่น ๆ แก่สังคมที่โครงการจะสามารถให้บริการได้อันจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนต่อชุมชนโดยทั่วไป

2. สนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าทางการศึกษาและการวิจัยของคณะ
3. ดำเนินการ การฝึกอบรม การฝึกทักษะ การสัมมนาทางวิชาการด้านการผังเมืองและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แก่บุคลากรในวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

4. เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทาง การผังเมือง การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และสาขาที่เกี่ยวข้อง และเป็นศูนย์ประสานงานด้านสารนิเทศระหว่างนักผังเมือง นักพัฒนาโครงการ และนักวิจัยต่าง

ศูนย์วิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง

1. กำหนดหัวข้องานวิจัย แนวทางการวิจัยและการพัฒนาที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมโดยตรง

2. รวบรวมผู้เชี่ยวชาญที่มีผลงานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเฉพาะทาง อันจะก่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างบุคลากรด้านการวิจัยภาครัฐและเอกชน
3. กระตุ้นให้ภาคอุตสาหกรรมเห็นความสำคัญของงานวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการนำไปสู่การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มมากขึ้น

4. เสริมสร้างความโดดเด่นหรือเอกลักษณ์ความเป็นไทยในงานวิจัยที่นำไปสู่การพัฒนาเอกลักษณ์ในภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรม
ศูนย์นวัตกรรมการออกแบบและวิจัย

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์: 02-986-9605-6 ต่อ 3031
โทรสาร: 02-986-8067
Center of Innovative Design and Research

Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University, Rangsit Campus, Pathumthani 12121
Tel.: 02-986-9605-6 ext. 3031
Fax: 02-986-8067